Verhoging strafoplegging bij gevaarlijk rijgedrag

Verhoging strafoplegging bij gevaarlijk rijgedrag

Op 7 maart 2018 heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid een wetsvoorstel ter advies aan verschillende instanties verzonden waarin hij pleit voor een hogere strafmaat voor allerlei vormen van (zeer) gevaarlijk rijgedrag.

De aanleiding?

De grote gevolgen die verkeersongevallen kunnen hebben voor slachtoffers en nabestaanden. Daarnaast is het een reactie op een onderzoek uit 2017 van de Rijksuniversiteit Groningen naar de straftoemeting bij ernstige verkeersdelicten en een onderzoek door Intervict (Tilburg University) waarbij het ging om de vraag hoe slachtoffers van verkeersdelicten de uitkomst van de strafprocedure ervaren.

Uit bovengenoemde onderzoeken van Rijksuniversiteit Groningen en Intervict (Tilburg University) kwam naar voren dat er onder andere een groot verschil in strafmaat bestaat voor iemand die slachtoffers maakt bij roekeloos rijgedrag en iemand die met hetzelfde gedrag door een gelukkig toeval niemand letsel toebrengt. Er is sprake van een strafgat tussen (zeer) gevaarlijk rijgedrag en (zeer) gevaarlijk rijgedrag met gevolgen.

Tevens werd geconstateerd dat er aanleiding was om de maximale straf voor enkele specifieke verkeersdelicten te verhogen en dat slachtoffers ontevreden waren over de opgelegde straf en de kwalificatie van het delict.

De minister heeft de resultaten van beide onderzoeken meegenomen in zijn wetsvoorstel. Met een aantal maatregelen wil hij nu de verkeersveiligheid verbeteren. Om het strafgat te dichten stelt de minister bijvoorbeeld voor om de maximale straf voor gevaarlijk rijden van 2 naar 6 maanden gevangenisstraf te verhogen, ook in zaken zonder letsel of schade.

Daarnaast heeft hij in het wetsvoorstel duidelijker laten vastleggen wanneer er sprake is van roekeloos rijden. Andere vormen van roekeloos rijden zullen ook onder de aangescherpte regels vallen, zoals het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden zonder gevolgen, onverantwoorde inhaalmanoeuvres en door rood licht rijden. Daarmee verruimt hij de mogelijkheden om automobilisten te vervolgen die onaanvaardbare risico’s nemen en de zwaarste ongelukken veroorzaken. Een veroordeling van roekeloos rijden is dan mogelijk, met een strafoplegging van een gevangenisstraf tot maximaal 6 jaar.

De verwarring rondom de juridisch term roekeloosheid en de term roekeloosheid in de volksmond, maakt dat de Raad voor de rechtspraak onlangs in diens eerste advies aan de minister adviseert om de term “roekeloosheid” volledig uit de verkeerswet te schrappen en slachtoffers en nabestaanden van ernstige verkeerszaken te voorzien van goede voorlichting voorafgaand aan het proces. Dan kunnen de betrokkenen zich beter voorbereiden op de behandeling en de manier waarop de rechter tot een oordeel komt.

Of de minister dit advies zal opvolgen is nog niet duidelijk. Momenteel ligt het wetsvoorstel nog voor advies bij het Openbaar Ministerie en het Fonds Slachtofferhulp.
Zodra de minister alle adviezen heeft ontvangen zal hij zich hier nader over buigen en de nodige aanpassingen doen.

GLH zal de ontwikkelingen over dit onderwerp op de voet volgen en u hier nader over informeren.

Als belangenbehartiger van slachtoffers steunt GLH het wetsvoorstel van de minister en pleiten wij voor meer duidelijkheid, erkenning en genoegdoening voor verkeersslachtoffers.
Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Auteur: GLH

Affectieschade

Vergoeding voor nabestaanden en naasten van het slachtoffer van een ongeval

Vanaf heden zullen er op deze pagina frequent artikelen verschijnen met betrekking tot actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van letselschade en belangenbehartiging.
In deze eerste editie het recent aangenomen wetsvoorstel rondom affectieschade.

Na 1 januari 2019 wordt het in Nederland ook mogelijk voor nabestaanden en naasten van het slachtoffer van een ongeval om een vergoeding te vragen. De affectieschade, is een vorm smartengeld voor naasten.
Tot voor kort had alleen het slachtoffer de mogelijkheid om de schade te verhalen na een ongeval.
Met affectieschade wordt de immateriële schade bedoeld, die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden of door het ernstig gewond raken van een naaste waarvoor een ander aansprakelijk is. Denk aan ongevallen waarbij bijvoorbeeld een kind wordt aangereden en levenslang ernstig gehandicapt blijft. Of een partner die komt te overlijden door een medische fout.
Minister Dekker van Rechtsbescherming vond dat hier verandering in moest komen. Uit onderzoek is gebleken dat naasten behoefte hebben aan aandacht voor de emotionele gevolgen van een ongeval.
Vergoeding van affectieschade kan het leed van naasten van slachtoffers niet wegnemen maar wel erkenning en genoegdoening bieden en helpen bij de verwerking, aldus minister Dekker.
Deze nieuwe wet verbetert de positie van naasten van slachtoffers.

De partner, zijn kinderen en ouders komen in aanmerking voor een vergoeding van affectieschade. Het is een regeling met vaste bedragen tussen de 12.500 en 20.000 euro, te betalen door de partij die aansprakelijk is voor het ongeval of door diens aansprakelijkheidsverzekeraar. De vastgestelde bedragen zullen procedures over de hoogte van het bedrag en langdurige en pijnlijke discussies over het leed doen voorkomen. Door te variëren in categorieën en in de omvang van de vergoeding wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van nabestaanden en naasten.
De nieuwe wet treedt in werking op 1 januari 2019. De wet heeft geen terugwerkende kracht. Dat betekent dat naasten alleen om smartengeld kunnen vragen als het ongeval op of na 1 januari 2019 heeft plaatsgevonden.

Tot die tijd helpt GLH graag slachtoffers bij het verhalen van hun schade na een ongeval.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Auteur: GLH

#Affectieschade #Nabestaanden #Naasten #Ongeval #Vergoeding #wet #2019